Stappenplan certificering

In dit stappenplan certificering worden een vijftal stappen beschreven die gevolgd kunnen worden voor het verkrijgen van een VCA of VIL VCU bedrijfscertificering. Zo wordt op heldere wijze inzichtelijk gemaakt welke zaken opgepakt moeten worden voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

Stap 1: Bepaal of uw bedrijf in aanmerking komt voor een certificering

VCA is in beginsel bedoeld voor aannemers die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren of in risicovolle omgevingen werkzaamheden verrichten. Hierbij kan gedacht worden aan opdrachtnemers en contractors die werkzaam zijn in branches als de bouwnijverheid, agrarische sector of utiliteitsbouw. In de praktijk blijkt echter ook dat in aanverwante branches, zoals bijvoorbeeld de transport of schoonmaak, behoefte is aan een VCA certificering omdat opdrachtgevers dit wensen. Uitgangspunt in deze is dus de wens gecertificeerd te worden.

Stap 2: Bepalen van het vereiste certificatieniveau

Nadat vastgesteld is dat een bedrijfscertificering gewenst is, dient vastgesteld te worden aan welke normvereisten het betreffende bedrijf dient te voldoen, zijnde VCA*, VCA**, VCA Petrochemie of VIL VCU. Wij hebben een handig schema opgesteld waarmee je eenvoudig kunt vaststellen welke VCA norm van toepassing is op jouw bedrijfsactiviteiten.

Stap 3: Opstellen actiepunten VGM-beheerssysteem

Aan de hand van de VCA norm die in stap 2 geselecteerd is, kan het bedrijf bepalen welke onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem nog niet op orde zijn. Wellicht bestaat er zelfs nog geen dergelijk systeem binnen de organisatie en moet een en ander vanaf de grond aan opgebouwd worden. Uitgangspunt is dat alle normvragen van de betreffende VCA norm positief beantwoord worden. De actiepunten behelzen alle elementen waarvoor nog geen beleid is binnen de organisatie of welk beleid nog geïmplementeerd dient te worden.

Stap 4: Uitvoeren van de actiepunten VGM-beheersysteem

Om te komen tot een goed werkend VGM-beheersysteem is het noodzakelijk dat de actiepunten die in de vorige stap benoemd zijn allen opgevolgd worden.

Stap 5: Aanvraag VCA certificaat

Na afronding van de voorgaande stappen kan een erkend certificatiekantoor ingeschakeld worden om te controleren of het bedrijf voldoet aan de gestelde VCA norm. Het certificatiekantoor beoordeelt het VGM-beheersysteem van het bedrijf door middel van een audit. Wanneer het bedrijf aan alle vereisten voldoet, kan het VCA certificaat afgegeven worden. Indien tekortkomingen vastgesteld worden, zal het bedrijf in de gelegenheid gesteld worden deze te verhelpen waarna opnieuw beoordeeld zal worden of aan de VCA norm voldaan wordt.

2017-05-19T08:39:20+02:00